<0-0.9

Đóng băng

1.0-10.9

Lạnh lùng

11.0-20.9

Mát

21.0-30.9

Thoải mái

31.0-40.9

Nóng

41.0-50.9(+)

Đốt cháy

Cities Temperature Weather
prana air sensible air quality monitor
prana air caaqms ambient air quality monitor
real-time air quality map

Giám sát chất lượng không khí

Biết thêm

Bản đồ chất lượng không khí

Biết thêm

Máy không khí trong lành

Biết thêm
prana air quality sensors

Biết điều kiện thời tiết trong thời gian thực

Luôn cảnh báo về dữ liệu thời tiết trong ứng dụng của chúng tôi và được cập nhật với nhiệt độ, độ ẩm, gió, áp suất, mây, lượng mưa, v.v.

Get In Touch