Chỉ số Chất lượng Không khí Thế giới (AQI)

Sort by
A

Albania 1 Stations

57 57 33

Algeria 1 Stations

50 50 20

Angola 3 Stations

43 43 18

Argentina 3 Stations

68 68 63

Armenia 1 Stations

33 33 36

Australia 96 Stations

15 15 9

Austria 69 Stations

15 15 9

Azerbaijan 1 Stations

46 46 18
B

Bangladesh 2 Stations

185 185 290

Belarus 9 Stations

64 64 34

Belgium 41 Stations

26 26 19

Bosnia And Herzegovina 4 Stations

73 73 41

Botswana 1 Stations

25 25 8

Brazil 56 Stations

44 44 31

Bulgaria 24 Stations

26 26 28

Burkina Faso 1 Stations

127 127 76

Burma 2 Stations

127 127 118
C

Cabo Verde 2 Stations

54 54 24

Cambodia 2 Stations

50 50 20

Cameroon 2 Stations

103 103 59

Canada 110 Stations

38 38 24

Chad 1 Stations

219 219 337

Chile 45 Stations

56 56 44

China 1154 Stations

112 112 89

Colombia 17 Stations

71 71 41

Congo (Kinshasa) 1 Stations

155 155 111

Costa Rica 1 Stations

17 17 7

Cote D’Ivoire 1 Stations

72 72 37

Croatia 10 Stations

28 28 24

Cyprus 8 Stations

40 40 25

Czechia 69 Stations

39 39 32
D

Denmark 4 Stations

20 20 15
E

Ecuador 4 Stations

70 70 36

Egypt 1 Stations

84 84 47

Estonia 8 Stations

28 28 19

Ethiopia 4 Stations

98 98 58
F

Finland 38 Stations

32 32 34

France 152 Stations

36 36 29

French Guiana 3 Stations

29 29 17
G

Gabon 1 Stations

72 72 36

Georgia 6 Stations

29 29 20

Germany 109 Stations

26 26 22

Gibraltar 1 Stations

42 42 21

Greece 17 Stations

47 47 29

Guadeloupe 2 Stations

14 14 8

Guatemala 1 Stations

55 55 37

Guinea 1 Stations

87 87 49
H

Hong Kong 11 Stations

41 41 33

Hungary 1 Stations

13 13 5
I

Iceland 1 Stations

8 8 4

India 1006 Stations

76 76 58

Indonesia 26 Stations

68 68 40

Iran 68 Stations

57 57 48

Iraq 2 Stations

174 174 209

Ireland 49 Stations

33 33 16

Israel 30 Stations

41 41 30

Italy 37 Stations

41 41 30
J

Japan 538 Stations

46 46 25

Jersey 1 Stations

76 76 41

Jordan 14 Stations

25 25 20
K

Kazakhstan 32 Stations

67 67 35

Kenya 1 Stations

29 29 16

Korea, South 442 Stations

119 119 80

Kosovo 13 Stations

37 37 30

Kuwait 10 Stations

124 124 150

Kyrgyzstan 49 Stations

82 82 50
L

Laos 15 Stations

184 184 234

Latvia 9 Stations

49 49 24

Liechtenstein 1 Stations

7 7 8

Lithuania 4 Stations

43 43 23

Luxembourg 2 Stations

26 26 28
M

Macau 3 Stations

46 46 40

Macedonia 18 Stations

62 62 51

Madagascar 3 Stations

71 71 38

Malaysia 2 Stations

37 37 16

Mali 1 Stations

99 99 58

Malta 4 Stations

40 40 38

Martinique 4 Stations

30 30 16

Mexico 77 Stations

76 76 66

Moldova 5 Stations

66 66 35

Monaco 1 Stations

31 31 33

Mongolia 25 Stations

70 70 61

Montenegro 1 Stations

63 63 30
N

Nepal 4 Stations

134 134 83

Netherlands 28 Stations

26 26 20

New Caledonia 1 Stations

3 3 3

New Zealand 19 Stations

14 14 10

Nigeria 8 Stations

82 82 44

North Korea 3 Stations

117 117 115

Norway 23 Stations

28 28 26
P

Pakistan 6 Stations

92 92 77

Peru 7 Stations

52 52 38

Philippines 10 Stations

46 46 25

Poland 54 Stations

37 37 27

Portugal 15 Stations

38 38 30
Q

Qatar 2 Stations

75 75 40
R

Reunion 6 Stations

46 46 26

Romania 160 Stations

69 69 41

Russia 191 Stations

41 41 24
S

Saudi Arabia 2 Stations

86 86 49

Senegal 2 Stations

74 74 38

Serbia 81 Stations

51 51 35

Singapore 3 Stations

50 50 17

Slovakia 36 Stations

49 49 24

Slovenia 9 Stations

42 42 28

South Africa 44 Stations

35 35 22

Spain 155 Stations

48 48 41

Sri Lanka 2 Stations

84 84 46

Sudan 2 Stations

143 143 92

Sweden 10 Stations

19 19 12

Switzerland 12 Stations

31 31 28
T

Taiwan 96 Stations

66 66 41

Tajikistan 7 Stations

88 88 50

Thailand 297 Stations

179 179 198

Trinidad And Tobago 1 Stations

29 29 16

Turkey 186 Stations

59 59 38

Turkmenistan 1 Stations

87 87 49
U

Uganda 52 Stations

108 108 74

Ukraine 144 Stations

57 57 29

United Arab Emirates 12 Stations

50 50 48

United Kingdom 88 Stations

27 27 19

United States 467 Stations

36 36 28

Uzbekistan 2 Stations

104 104 61
V

Vietnam 43 Stations

77 77 61
Z

Zambia 1 Stations

17 17 6