Chỉ số Chất lượng Không khí Thế giới (AQI)

Sort by
A

Afghanistan 1 Stations

193 193 313

Albania 2 Stations

6 6 6

Algeria 1 Stations

55 55 23

Andorra 3 Stations

20 20 9

Angola 7 Stations

26 26 11

Argentina 24 Stations

44 44 50

Armenia 2 Stations

45 45 32

Australia 190 Stations

20 20 11

Austria 93 Stations

14 14 8

Azerbaijan 2 Stations

54 54 30
B

Bahrain 1 Stations

72 72 37

Bangladesh 2 Stations

134 134 100

Belarus 17 Stations

28 28 12

Belgium 82 Stations

17 17 11

Benin 1 Stations

33 33 21

Bolivia 3 Stations

41 41 45

Bosnia And Herzegovina 26 Stations

54 54 38

Botswana 3 Stations

25 25 17

Brazil 79 Stations

40 40 34

Bulgaria 26 Stations

32 32 30

Burkina Faso 2 Stations

30 30 12

Burma 4 Stations

90 90 58
C

Cabo Verde 8 Stations

53 53 22

Cambodia 3 Stations

35 35 20

Cameroon 3 Stations

98 98 56

Canada 208 Stations

22 22 18

Chad 2 Stations

79 79 65

Chile 58 Stations

53 53 44

China 2775 Stations

90 90 74

Colombia 65 Stations

82 82 54

Congo (Kinshasa) 1 Stations

63 63 30

Costa Rica 2 Stations

30 30 10

Cote D’Ivoire 1 Stations

21 21 8

Croatia 22 Stations

23 23 22

Cyprus 9 Stations

48 48 43

Czechia 142 Stations

38 38 34
D

Denmark 5 Stations

22 22 23
E

Ecuador 12 Stations

64 64 40

Egypt 2 Stations

78 78 42

El Salvador 5 Stations

58 58 31

Estonia 18 Stations

24 24 22

Ethiopia 7 Stations

67 67 33
F

Finland 72 Stations

22 22 19

France 383 Stations

32 32 27

French Guiana 2 Stations

43 43 34
G

Gabon 5 Stations

64 64 30

Gambia 1 Stations

84 84 47

Georgia 7 Stations

59 59 38

Germany 281 Stations

29 29 27

Ghana 4 Stations

67 67 33

Gibraltar 3 Stations

42 42 24

Greece 33 Stations

38 38 27

Grenada 1 Stations

33 33 10

Guadeloupe 3 Stations

25 25 20

Guatemala 1 Stations

91 91 52

Guinea 1 Stations

42 42 17
H

Hungary 51 Stations

29 29 28
I

Iceland 18 Stations

16 16 8

India 1234 Stations

103 103 103

Indonesia 35 Stations

68 68 36

Iran 173 Stations

61 61 46

Iraq 3 Stations

49 49 38

Ireland 96 Stations

26 26 14

Israel 88 Stations

66 66 46

Italy 184 Stations

42 42 34
J

Japan 1189 Stations

68 68 47

Jersey 1 Stations

29 29 12

Jordan 20 Stations

32 32 31
K

Kazakhstan 56 Stations

119 119 115

Kenya 6 Stations

42 42 20

Kosovo 23 Stations

21 21 14

Kuwait 14 Stations

77 77 66

Kyrgyzstan 64 Stations

126 126 123
L

Laos 38 Stations

116 116 91

Latvia 22 Stations

26 26 12

Lebanon 1 Stations

93 93 53

Liberia 3 Stations

73 73 38

Liechtenstein 2 Stations

20 20 19

Lithuania 7 Stations

26 26 25

Luxembourg 3 Stations

31 31 34
M

Macedonia 18 Stations

34 34 22

Madagascar 4 Stations

105 105 109

Malaysia 9 Stations

54 54 38

Mali 1 Stations

97 97 57

Malta 4 Stations

52 52 43

Martinique 6 Stations

33 33 23

Mexico 107 Stations

71 71 71

Moldova 7 Stations

19 19 9

Monaco 2 Stations

22 22 12

Mongolia 33 Stations

97 97 102

Montenegro 6 Stations

32 32 20
N

Namibia 1 Stations

17 17 7

Nepal 24 Stations

137 137 141

Netherlands 79 Stations

39 39 28

New Caledonia 7 Stations

13 13 14

New Zealand 35 Stations

25 25 15

Niger 1 Stations

112 112 67

Nigeria 14 Stations

113 113 88

North Korea 6 Stations

108 108 121

Norway 56 Stations

30 30 26
P

Pakistan 9 Stations

82 82 62

Peru 14 Stations

108 108 103

Philippines 21 Stations

40 40 34

Poland 114 Stations

35 35 26

Portugal 27 Stations

39 39 34

Puerto Rico 5 Stations

22 22 9
Q

Qatar 2 Stations

53 53 30
R

Reunion 11 Stations

20 20 21

Romania 348 Stations

36 36 31

Russia 678 Stations

34 34 25

Rwanda 1 Stations

55 55 23
S

San Marino 4 Stations

48 48 48

Saudi Arabia 66 Stations

33 33 43

Senegal 9 Stations

100 100 59

Serbia 143 Stations

57 57 48

Singapore 3 Stations

48 48 28

Slovakia 60 Stations

25 25 12

Slovenia 27 Stations

31 31 21

South Africa 106 Stations

35 35 25

South Korea 657 Stations

120 120 149

Spain 397 Stations

39 39 37

Sri Lanka 4 Stations

28 28 11

Sudan 2 Stations

112 112 65

Sweden 49 Stations

24 24 25

Switzerland 27 Stations

29 29 30
T

Taiwan 156 Stations

59 59 31

Tajikistan 10 Stations

119 119 100

Thailand 746 Stations

92 92 80

Togo 2 Stations

23 23 12

Trinidad And Tobago 4 Stations

49 49 36

Turkey 275 Stations

57 57 39
U

Uganda 114 Stations

75 75 39

Ukraine 435 Stations

32 32 22

United Arab Emirates 18 Stations

106 106 80

United Kingdom 218 Stations

25 25 21

United States 990 Stations

33 33 24

Uzbekistan 2 Stations

56 56 26
V

Venezuela 1 Stations

29 29 11

Vietnam 109 Stations

47 47 33
Z

Zambia 3 Stations

41 41 17